PKP Przewozy Regionalne
22 9436 lub 42 9436
Połączenie
z: do:
Tymczasowe zmiany w kursowaniu pociągów dla stacji:

Ogłoszenia o wynikach postępowań wg Ustawy Pzp

13/01/2009 S7 Wspólnoty Europejskie – Sektory gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji – Udzielenie zamówienia
PL - Poznań: Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
2009/S 7-008352
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ZAMÓWIENIA SEKTOROWE
SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o. Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Poznaniu, ul. Dworcowa 1. Do wiadomości Urszula Jankowiak, PL-61-801 Poznań. Tel. +48 616335786. E-mail prpoek@pr.pkp.pl. Faks +48 616335793.
Adresy internetowe: Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.pr.pkp.pl.
I.2) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO:
Usługi kolejowe.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS:
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Agencyjna sprzedaż biletów kolejowych oraz udzielanie informacji kolejowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Usługi.
Kategoria usługi: nr 20.
Główne miejsce świadczenia usług Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Poznaniu; kasy biletowe na stacjach: Iłowiec, Murowana Goślina, Puszczykowo, Rydzyna, Złotów.
Kod NUTS PL41 .
II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Prowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego działalności polegającej na sprzedaży biletów kolejowych przy pomocy kasy fiskalnej, udzielanie informacji kolejowej podróżnym w zakresie Prawa przewozowego, taryf kolejowych, rozkładu jazdy pociągów pasażerskich.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63512000.
II.1.6) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.
II.2) CAŁKOWITA KOŃCOWA WARTOŚĆ UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA:
Wartość 114 840,00 PLN.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY:
IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta.
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2.1) Kryteria udzielania zamówienia: Najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystano aukcję elektroniczną: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający: PREK-251/22/2008.
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2008/S 221-294485 z dnia 13.11.2008.

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I JEGO WARTOŚĆ:
ZAMÓWIENIE NR 1
NAZWA Iłowiec.
V.1.1) Data udzielenia zamówienia: 1.1.2009.
V.1.2) Liczba otrzymanych ofert: 1.
V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Janina Tomczak "Firma Handlowo-Usługowa", ul. Łąkowa 12,
PL-62-053 Pecna. , Tel. +48 618192903
V.1.4) Informacje na temat wartości zamówienia:
Całkowita końcowa wartość zamówienia
Wartość: 114 840,00 PLN. Bez Vat
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna: liczbę miesięcy: 24.
V.1.5) Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: Nie.

V.1) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I JEGO WARTOŚĆ:
ZAMÓWIENIE NR 2
NAZWA Murowana Goślina.
V.1.1) Data udzielenia zamówienia:
V.1.2) Liczba otrzymanych ofert: 0.
V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
V.1) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I JEGO WARTOŚĆ:
ZAMÓWIENIE NR 3
NAZWA Puszczykowo.
V.1.1) Data udzielenia zamówienia:
V.1.2) Liczba otrzymanych ofert: 1.
V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
V.1) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I JEGO WARTOŚĆ:
ZAMÓWIENIE NR 4
NAZWA Rydzyna.
V.1.1) Data udzielenia zamówienia:
V.1.2) Liczba otrzymanych ofert: 0.
V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
V.1) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA I JEGO WARTOŚĆ:
ZAMÓWIENIE NR 5
NAZWA Złotów.
V.1.1) Data udzielenia zamówienia:
V.1.2) Liczba otrzymanych ofert: 0.
V.1.3) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
V.1.4) Informacje na temat wartości zamówienia:
V.1.5) Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia:
V.1.6) Cena zapłacona za zakupy okazyjne:
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie.
VI.2) INFORMACJE DODATKOWE:
Dla zamówienia nr: 2- Murowana Goślina, nr 4 - Rydzyna, nr 5 - Złotów - Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dla zamówienia nr 3 - Puszczykowo - Zamawiający unieważnił postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.3) PROCEDURY ODWOŁAWCZE:
VI.3.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-582 Warszawa. Tel. +48 224587801. Faks +48 224585800.
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne: PL-.
VI.3.2) Składanie odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, przekazując kopię Zamawiającemu.
VI.3.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: PL-.
VI.4) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
9.1.2009.

© Copyright by Przewozy Regionalne
Powered by WEBPUBLICA intelligence online
Adres wydrukowanej strony: http://old.przewozyregionalne.pl/ogloszenia-o-wynikach-postepowan-wg-ustawy-pzp,s,0,4083.htmlWydrukowano dnia 2017-01-18© Copyright by PKP Przewozy Regionanalne 2005-2017Oprogramowanie: WEBPUBLICA intelligence on line