PKP Przewozy Regionalne
22 9436 lub 42 9436
Połączenie
z: do:
Tymczasowe zmiany w kursowaniu pociągów dla stacji:

Ogłoszenia o wynikach postępowań wg Ustawy Pzp


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający :

PKP Przewozy Regionalne spółka z o.o.
Warmińsko-Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych
w Olsztynie
Pl. Konstytucji 3-go Maja 2A,
10-589 Olsztyn

zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (znak postępowania przetargowego PREK b – 251-33/2009) na usługę: agencyjna sprzedaż biletów kolejowych oraz udzielanie informacji kolejowej.
Ogłoszonym na stronie internetowej www.pr.pkp.pl pod poz. 49/2009 oraz w Suplemencie Dz.U. Wspólnot Europejskich pod poz. 2009 /S 175-252758 z dnia 19/09/2009r

Zadanie nr 1 – Wydminy
Nie złożono żadnej oferty – dlatego też zamawiający na mocy art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp –
postępowanie o udzielenie zamówienia na to zadanie unieważnia.

Zadanie nr 2 – Pasłęk
Została złożona jedna oferta
Oferta nr 1
PHU „KAMI”
Małgorzata Krasińska
14-400 Pasłęk
ul. Słoneczna 7/30
Wartość oferty - 117 126,36 zł. brutto.
Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też zamawiający na mocy art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp –
postępowanie o udzielenie zamówienia na to zadanie unieważnia.

Zadanie nr 3 - Susz
Nie złożono żadnej oferty – dlatego też zamawiający na mocy art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy Pzp –
postępowanie o udzielenie zamówienia na to zadanie unieważnia.

zadanie nr 4 – Korsze
Zostały złożone 2 oferty:

Jako najkorzystniejszą wybrano:
ofertę nr 3
Firma „DAP” Aneta Cichowska
11-430 Korsze
ul. Kilińskiego 2a/1
wartość oferty - 183 146,51 brutto .
Oferta otrzymała największa liczbę pkt. – 100 wg kryterium cena .

Druga ofertę złożyła firma :
Oferta nr 2
ART MAR-TOR
Marek Bebłowski
11-430 Korsze
ul Dworcowa 1
Wartość oferty - 197 731,89 brutto. Oferta otrzymała 92,62 pkt. wg. kryterium cena
© Copyright by Przewozy Regionalne
Powered by WEBPUBLICA intelligence online
Adres wydrukowanej strony: http://old.przewozyregionalne.pl/ogloszenia-o-wynikach-postepowan-wg-ustawy-pzp,s,0,5040.htmlWydrukowano dnia 2017-01-18© Copyright by PKP Przewozy Regionanalne 2005-2017Oprogramowanie: WEBPUBLICA intelligence on line